ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

สารบัญ

คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

cooper09

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2546

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์