ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

สารบัญ

คนที่ 4 รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา (นายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนตั้งแต่ 31 ม.ค. 2561)

cooper03

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2542

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  • ประธานกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
  • รองประธานกรรมการสมาคมธนาคารสหกรณ์ในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
  • รางวัลเชิดชูเกียรติยศของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตเอเซีย