ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ

สารบัญ

คนที่ 10 นายวิฑูรย์ แนวพานิช

cooper10

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2547

สาขา : บริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ประธานสหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  • ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย
  • ที่ปรึกษาสมาพันธ์์สมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย