กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ

 
หมวด ๕
การบัญชีและการรายงานข้อมูล
------------------
 
     ข้อ ๒๓ ให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงิน และเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
      ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
      ข้อ ๒๕ ให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
      (๑) งบแสดงฐานะทางการเงิน
      (๒) งบกำไรขาดทุน
      (๓) งบทดลอง
      (๔) การลงทุนในหลักทรัพย์
      (๕) ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน
      (๖) เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน
      (๗) การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
      (๘) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ
      (๙) รายงานการก่อหนี้
      (๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง
      (๑๑) รายงานการสอบทานหนี้
      (๑๒) การดำรงเงินกองทุน
      (๑๓) แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
      (๑๔) รายงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด
      แบบรายงานและวิธีการรายงานให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด