ทำเนียบประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ทำเนียบประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

(แหล่งข้อมูล : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)

 

ชุดที่

ชื่อ-สกุลประธานฯ ช่วงที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสัมฤทธิ์ เลิศบุศย์ พ.ศ. 2511 - 2513
2 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2513 - 2515
3 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2515 - 2517
4 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2517 - 2519
5 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2519 - 2521
6 นายอดุล นิยมวิภาค พ.ศ. 2521 - 2523
7 นายอดุล นิยมวิภาค พ.ศ. 2523 - 2525
8 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2525 - 2527
9 นายเชิญ บำรุงวงศ์ พ.ศ. 2527 - 2529
10 นายอนันต์ ชำนาญกิจ พ.ศ. 2529 - 2531
11 พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ พ.ศ. 2531 - 2533
12 นายอนันต์ ชำนาญกิจ พ.ศ. 2533 - 2535
13 พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ์ พ.ศ. 2535 - 2537
14 พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ์ พ.ศ. 2537 - 2539
15 นายณรงค์ ชูประกอบ พ.ศ. 2539 - 2540
(15) รศ.สวัสดิ์ แสงบางปลา พ.ศ. 2540 - 2541
16 รศ.สวัสดิ์ แสงบางปลา พ.ศ. 2541 - 2542
17 นายเฉลิม ปิ่นสกุล พ.ศ. 2542
18 นายบัว นาเมือง พ.ศ. 2542 - 2543
(18) นายเชื้อชาย สุวรรณกุล พ.ศ. 2543 - 2544
19 นายเฉลิม ปิ่นสกุล พ.ศ. 2544
20 นายเฉลิม ปิ่นสกุล พ.ศ. 2544
(20) นายพิพัฒน์ ขุนนิรงค์ พ.ศ. 2544
(20) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ พ.ศ. 2544 - 2547
(18) นายวิสูตร สิทธินุ่น พ.ศ. 2548
(20) นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุุทธ พ.ศ. 2548
21 นายวิฑูรย์ แนวพานิช 6 ม.ค. 2549 - 24 พ.ย. 2549
22 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ 25 พ.ย. 2449 - 13 พ.ย. 2553
23 นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 14 พ.ย. 2553 - 20 มิ.ย. 2554
(23) นายวิฑูรย์ แนวพานิช 21 มิ.ย. 2554 - 23 ธ.ค. 2557
24 นายก๊ก ดอนสำราญ 24 ธ.ค. 2557 - 8 ม.ค. 2560
25 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ 9 ม.ค. 2560 - 8 ม.ค. 2562
26 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 9 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
 

 

 

** ช่วงปี 2544 – 2548 มีปัญหาด้านกฎหมายของการดำรงตำแหน่ง