เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2560 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ พลับพลา ที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 4 สาขา ดังต่อไปนี้

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ

1) สหกรณ์การเกษตร – สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง
2) สหกรณ์โคนม – สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
3) สหกรณ์นิคม - สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด จังหวัดพิษณุโลก
4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา – สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
5) สหกรณ์ออมทรัพย์ – สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
6) สหกรณ์ร้านค้า – ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง
7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน – สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด จังหวัดสงขลา

  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ

1) อาชีพทำนา - นายภาณุสิทธ์ มั่นคง จ.เพชรบูรณ์
2) อาชีพทำสวน - นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ จ.กระบี่
3) อาชีพทำไร่ - นายวีนัด สำราญวงศ์ จ.บุรีรัมย์
4) อาชีพไร่นาสวนผสม - จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม จ.สุโขทัย
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางสาวบัวไข เติมศิลป์ จ.ชัยภูมิ
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นางสาววาสนา กุญชรรัตน์ จ.ราชบุรี
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายกรเกียรติ พรมจวง จ.กำแพงเพชร
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายสุทธิ มะหะเถา จ.ชลบุรี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นางสาวนภาภรณ์ จิวะ สุรัตน์ จ.ปทุมธานี
10) อาชีพปลูกสวนป่า - นางพิกุล กิตติพล จ.ระยอง
11) สาขาบัญชีฟาร์ม - นางสุดใจ ชมภูมี จ.พิษณุโลก
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายสมหมาย ธรรมกิจ จ.ตรัง
13) สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม - นายมงคล ธรดลธนสาร จ.มหาสารคาม
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร - นายเสมอ หาริวร จ.อุบลราชธานี
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายชาศร สาริโพธิ์ จ.อุทัยธานี และ
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ - นางสมหมาย หนูแดง จ.ลพบุรี
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา - กลุ่มเกษตรกรทำนานาสนุ่น จ.เพชรบูรณ์
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน - กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จ.ภูเก็ต
3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ - กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู จ.กำแพงเพชร
4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ จ.บุรีรัมย์
5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จ.ระยอง
6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ จ.อุบลราชธานี
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา จ.จันทบุรี
8) กลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร
9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสะเดาซ้าย จ.นครสวรรค์
10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน - กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานบ้านดอนรัก จ.ปัตตานี
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านจารย์ จ.สุรินทร์
12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่น ๆ - ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
13) วิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จ.น่าน
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 จำนวน 4 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย - นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
2) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง - นายยวง เขียวนิล
3) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น - นายจำนงค์ บุญเลิศ
4) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย - นายอุทัย บุญดำ