เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2557 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 14 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา ดังต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 15 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา นายทวี ประสานพันธ์ จ.อุบราชธานี
2) อาชีพทำสวน นายบัญชา ฉานุ จ.ฉะเชิงเทรา
3) อาชีพทำไร่ นายบุญสม แย้มครวญ จ.ลพบุรี
4) อาชีพไร่นาสวนผสม นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จ.กาญจนบุรี
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นางบุญช่วย กรอบไธสง จ.สุพรรณบุรี
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ นายอารักษ์ สันประเสริฐ จ.กรุงเทพมหานคร
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางหนูวาด ไข่นุ่น จ.นครศรีธรรมราช
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย นายอดุลย์ พันธุโพธิ์ จ.ระนอง
9) อาชีพปลูกสวนป่า นายคำเดื่อง ภาษี จ.บุรีรัมย์
10) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นายศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ จ.ราชบุรี
11) สาขาบัญชีฟาร์ม นายจันทร์ เรืองเรรา จ.ราชบุรี
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิทยา นาระต๊ะ จ.เชียงใหม่
13) สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม นายสุรชาติ ประสงค์สันต์ จ.นครราชสีมา
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร จ.ลำปาง และ
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร นายศุภากร ดำรงธรรมคุณ จ.นครปฐม
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง จ.อุตรดิตถ์
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำสวนภูเงิน จ.ศรีสะเกษ
3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ กลุ่มเกษตรกรทำไรแม่กาษา จ.ตาก
4)กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะบ้านทะคลอง จ.กระบี่
5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง จ.อุทัยธานี
6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านท่าลาด จ. หนองบัวลำภู
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกกต้อง จ.อุตรดิตถ์
8) กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวชนเกษตรกรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จ.ลำปาง
9) วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด จ.ตราด
10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง MC (สนามบิน) จ.ร้อยเอ็ด
11) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคำไผ่ จ.กาฬสินธุ์
12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง จ.สุรินทร์ และ
13) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่น ๆ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองยาว จ.สระบุรี
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
1) สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด จ. ตาก
2) สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด จ.พิษณุโลก
3) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
4) สหกรณ์บริการ สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จ.นครปฐม
5) สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ.ตราด
6) สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และ
7) สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียนหมอสมวังแควัง จำกัด ลำปาง
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2557 จำนวน 3 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายอเนก จีวะรัตน์
2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น นายสุพงษ์ วรวงษ์ และ
3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย นายสมพงษ์ พรผล
What data does the tracking snippet c