เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน
สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี
สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์บริการ สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 15 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา ได้แก่ นายไพโรจน์ พ่วงทอง จังหวัดเพชรบุรี
2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นางประมวญ ทั่งทอง จังหวัดตราด
3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายประหิน อ่อนน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
4) อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายหนูทัศน์ คำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
5) อาชีพปลูกหม่อนไหม ได้แก่ นางบุญสิน ราษฎร์เจริญ จังหวัดขอนแก่น
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายซิมโอน ปัญญา จังหวัดเชียงใหม่
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายประชิต อนุกูลประเสริฐ จังหวัดขอนแก่น
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายธนา วิศวฤทธิ์ จังหวัดสตูล
9) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายไพรัตน์ ชื่นสี จังหวัดบุรีรัมย์
10) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นางมณฑา สร้อยแสง จังหวัดราชบุรี
11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายธีรภัทร อุ่นใจ จังหวัดจันทบุรี
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสุเทพ เพ็งแจ้ง จังหวัดพิจิตร
13) สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายสมบัติ วิเชียรณรัตน์ จังหวัดนครราชสีมา
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายบรรทม แก้วอาษา จังหวัดอุดรธานี
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นางสาวสุนิสา อุยะตุง จังหวัดตราด

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี
3) กลุมเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่กลอง จังหวัดตาก
4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านปางมะนาว จังหวัดกำแพงเพชร
5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มกองทุนประมงทะเลพื้นบ้าน จังหวัดตราด
6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ จังหวัดน่าน
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเต่า จังหวัดน่าน
8) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่อ จังหวัดอุดรธานี
9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดงสวรรค์ จังหวัดสกลนคร
10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 4 ฝายธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านนาพิน จังหวัดอุบลราชธานี
12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลห้วยแก้ว จังหวัดพิจิตร


ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณปการต่อภาคการเกษตรไทย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
2) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายจันทร์ที ประทุมภา จังหวัดนครราชสีมา
3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ จังหวัดสงขลา