เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554

สหกรณ์ดีเด่น
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์
สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม
สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จำกัด จังหวัดพัทลุง
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด จังหวัดสงขลา
สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชฯ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์บริการ สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 14 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา ได้แก่ นายบุญมี สุระโคตร จ.ศรีสะเกษ
2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายประยูร วิสุทธิไพศาล จ.ราชบุรี
3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายประเสริฐ ปั้นปล้อง จ.สุพรรณบุรี
4) อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายถนอม เหล็กศรี จ.ร้อยเอ็ด
5) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายทินกร ศิริสมบัติ จ.เพชรบุรี
6) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นางสมพร คำพร จ.พระนครศรีอยุธยา
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายเดชา บรรลือเดช จ.ประจวบคีรีขันธ์
8) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นางวรรณภา บูรพชัยศรี จ.ลพบุรี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายพิเศษ สงเคราะห์ จ.ราชบุรี
10) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นางอุบล ใจโอด จ.พิษณุโลก
11) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายประดิษฐ์ สารีคำ จ.พิษณุโลก
12) สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายพิธี ทองสวัสดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
13) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ บุญธีระเลิศ จ.กระบี่
14) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ ด.ช.สุมิตร ตู้สระกาศ จ.นนทบุรี

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 11 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่ง จ.อุตรดิตถ์
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางค้อม จ.นครศรีธรรมราช
3) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลมะรุ่ย จ.พังงา
4) กลุ่มเกษตรกรทำประมง ได้แก่ กลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองอ่าวระวะ จ.ตราด
5) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแปรรูปน้ำปลาบ้านหนองม่วง จ.กาญจนบุรี
6) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคันนา จ.ตราด
7) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม จ.พิษณุโลก
8) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังเย็น จ.แพร่
9) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายเหมืองดั้ง จ.ลำพูน
10) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง จ.ขอนแก่น
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ จ.นนทบุรี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณปการต่อภาคการเกษตรไทย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
2) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายจันทร์ที ประทุมภา จ.นครราชสีมา
3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ จ.สงขลา