เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2552

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันพืชมงคล 2552) วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง ดังนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

 • สาขาอาชีพทำนา นายดิเรก พวงภู่ เลขที่ 40 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • สาขาอาชีพทำสวน นายสุนทร สมาธิมงคล เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลมงคลธรรมนิมิตร อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 • สาขาอาชีพทำไร่ นายสมพงษ์ วรรณวินัย เลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ นายเชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ เลขที่ 301 หมู่ที่ 1 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสุพงษ์ วรวงษ์ เลขที่ 101 หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 • สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย นายจิตติ อินทรเจริญ เลขที่ 37/151 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • สาขาอาชีพปลูกสวนป่า นายทวน บุญส่งแท้ เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 • สาขา อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นายอธิสรรค์ พุ่มชูศรี เลขที่ 61 หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • สาขาบัญชีฟาร์ม นางสาวประทุม สุริยา เลขที่ 236 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายทำนนท์ แซ่ลี้ เลขที่ 241/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม นางวาสนา สุขพิงค์ เลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นายไม ไกรสุทธิ์ เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เด็กหญิงอัญชนา แพงศรี เลขที่ 184 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 • ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายดง บุราณเดช เลขที่ 46 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
 • กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำนาท้ายตลาด ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • กลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • กลุ่มเกษตรกรทำไร่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนยาง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
 • กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 • กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • กลุ่มเกษตรกรทำประมง กลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านอ่าวยาง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 • สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 • ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนบ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 • ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

 • สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี
 • สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
 • สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 • สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา จำกัด ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
What data does the tracking snippet c