10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2557

 เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2557

 หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558)

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   64.77 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
   60.79 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง     56.83 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    53.50 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    52.29 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี    47.54 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา    46.17 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี    37.40 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด    35.75 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    35.27 ล้านบาท

 
2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,990 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 1,915 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 1,905 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,683 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 1,674 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,569 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 1,542 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 1,420 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 1,396 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรกันทราลักษณ์ จำกัด จ.ศรีสะเกษ 1,394 ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ   

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  2,325 ล้านบาท
 2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง
 2,140  ล้านบาท
 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,833  ล้านบาท
 4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  1,799  ล้านบาท
 5. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด จ.กำแพงเพชร  1,712  ล้านบาท
 6. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด  1,586  ล้านบาท
 7. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,565   ล้านบาท
 8. สหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด จ.สุรินทร์  1,542  ล้านบาท
 9. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ  1,476  ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,435  ล้านบาท

 

4.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 16,926 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 13,730 คน
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 13,211 คน
4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 12,122 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 12,052 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 11,023 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,670 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี 10,053 คน
9. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา   9,808 คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,782 คน

 

 

What data does the tracking snippet c