10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2556

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2556

หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)

 -------- ณ วันที่ 7 พ.ค. 2557 ยังมีสหกรณ์การเกษตรจำนวนมากยังไม่ได้ปิดบัญชี ปี 2556 จึงยังจัดข้อมูลไม่ได้ ---------

 

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี    59.67 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    52.86 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    50.68 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ    50.41 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา    46.50 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    45.78 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี    43.51 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    36.65 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    34.37 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด  จ.ชัยนาท    34.15 ล้านบาท

 

2. รายได้

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี    59.67 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    52.86 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    50.68 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ    50.41 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา    46.50 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    45.78 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี    43.51 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    36.65 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    34.37 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด  จ.ชัยนาท    34.15 ล้านบาท

 

3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี    59.67 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    52.86 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    50.68 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ    50.41 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา    46.50 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    45.78 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี    43.51 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    36.65 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    34.37 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด  จ.ชัยนาท    34.15 ล้านบาท

 

4. ปริมาณธุรกิจ

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี    59.67 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    52.86 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    50.68 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ    50.41 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา    46.50 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    45.78 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี    43.51 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    36.65 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    34.37 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด  จ.ชัยนาท    34.15 ล้านบาท

 

5. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี    59.67 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์    52.86 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    50.68 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ    50.41 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ๋ จำกัด จ.นครราชสีมา    46.50 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี    45.78 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จกัด จ.อุบลราชธานี    43.51 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา    36.65 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย    34.37 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด  จ.ชัยนาท    34.15 ล้านบาท

 

What data does the tracking snippet c