10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2554

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2554

หมายเหตุ   สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     51.91 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์     41.75 ล้านบาท

3. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานั

    39.46 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา      35.80 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ     35.65 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง     33.45 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี     30.05 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด  จ.อุบลราชธานี     29.00 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด จ.ขอนแก่น     27.72 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด  จ.สงขลา     27.09 ล้านบาท

2. รายได้  

1. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี  1,491 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง  1,386 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     992 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย     873 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา     804 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จ.สงขลา
   766 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรพนมวังค์ จ.พัทลุง
   593 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด    517 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี    452 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง    432 ล้านบาท

 

3. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา  1,530 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  1,389 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม  1,239 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท  1,219 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี  1,141 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา  1,113 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง  1,098 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์  1,023 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา  1,008 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ     999 ล้านบาท

4. ปริมาณธุรกิจ   

1. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง    2,287 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงรายถ์   2,234 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรบ้านเชี่ยวหลาน จำกัด จ.สุราษฐธานี   1,553 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,394 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ.กำแพงเพชร   1,370 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา   1,349 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,331 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด จ.ชุมพร   1,303 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด  จ.นครราชสีมา   1,290 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จ.เพชรบุรี   1,285 ล้านบาท

 

5.  จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 15,192 คน
2. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,775 คน
3.สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี
11,955 คน
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 11,917 คน
5. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา 11,245 คน
6. สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา 10,820 คน
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 10,248 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   9,453 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   9,220 คน
10. สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด จ.นครราชสีมา   8,805 คน
What data does the tracking snippet c