10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2551

Top 10 of 2008

    เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 โดยประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2551

(ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

 

1. กำไรสุทธิ

 

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 26.05 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 25.96 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 23.71 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 23.70 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 23.35 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 20.37 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 20.07 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 19.23 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด จ.ขอนแก่น 19.20 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท 18.88 ล้านบาท

 

2. ปริมาณธุรกิจ

 

1. สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,206 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 1,199 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 1,154 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท     830 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา     780 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี     749 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา     745 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา     740 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี     721 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา     695 ล้านบาท

 

3. รายได้

 

1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 510 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 496 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 495 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จ.ปทุมธานี 417 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 407 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี 338 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ. 304 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จ.สุพรรณบุรี 302 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 300 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา 284 ล้านบาท

 

4. จำนวนสมาชิก

 

1. สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,328 คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 12,411 คน
3. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา 12,305 คน
4. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,250 คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี 10,157 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา 10,056 คน
7. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา   9,511 คน
8. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี   8,887 คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์   8,788 คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด   8,608 คน

 

 

What data does the tracking snippet c