10 อันดับสหกรณ์การเกษตรปี 2550

      ข้อมูล รายละเอียดผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้และเผย แพร่ทางเว็บไซต์ เราได้นำมาประมวลจัดอันดับโดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ เช่นกรณี กำไรสุทธิ รายได้ ปริมาณธุรกิจ รับเงินฝาก ให้เงินกู้ จำนวนสมาชิก เป็นต้น และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี 

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2550 

                      (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

1.  กำไรสุทธิ

  1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด จ.ปทุมธานี 26.4     ล้านบาท
  2.  สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด จ.สงขลา 23.7     ล้านบาท
  3.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี 22.0     ล้านบาท
  4.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด จ.ตราด 20.2     ล้านบาท
  5.  สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 19.5     ล้านบาท
  6.  สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด  จ.สงขลา 17.6     ล้านบาท
  7.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 17.1     ล้านบาท
  8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 17.0     ล้านบาท
  9. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด  จ.ขอนแก่น 16.7     ล้านบาท
 10. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ 15.4     ล้านบาท

 2.  รายได้

1.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย 453    ล้านบาท
 2.  สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 438    ล้านบาท
 3.  สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา 375    ล้านบาท
 4.  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด 369    ล้านบาท
 5.  สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด จ.สุพรรณบุรี 332    ล้านบาท
 6.  สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด  จ.อุตรดิตถ์ 328    ล้านบาท
 7.  สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จ.ปทุมธานี 324    ล้านบาท
 8.  สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์  จำกัด จ.ชัยนาท 319    ล้านบาท
 9.  สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี 290    ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด  จ.อุบลราชธานี 286    ล้านบาท

3.  จำนวนสมาชิก

1.  สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ จำกัด จ.อุบลราชธานี 41,345   คน
 2.  สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม 12,127   คน
 3.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย   9,690   คน
 4.  สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่  จำกัด จ.นครราชสีมา   9,558   คน
 5.  สหกรณ์การเกษตรพิมาย  จำกัด  จ.นครราชสีมา   9,214   คน
 6.  สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร  จำกัด จ.อุบลราชธานี   8,581   คน
 7.  สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด  จำกัด จ.ตราด   8,131   คน
 8.  สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี   8,104   คน
 9.  สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี  จำกัด จ.เพชรบุรี   7,944   คน
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์  จำกัด จ.อุตรดิตถ์   7,829   คน

 

What data does the tracking snippet c