10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2554

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 โดย ประมวลผลจากข้อมูลรายละเอียดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รวบรวมไว้ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

 

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2554
    

 หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555)

1. กำไรสุทธิ     

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  1,787 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด     912 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด     847 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด     816 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด     714 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด     651 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด     633 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด     616 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด     579 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด     555 ล้านบาท

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 651 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด523 523 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 479 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 477 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 465 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 441 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 434 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 428 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 419 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 408 ล้านบาท

 3. รายได้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 2,783 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 2,039 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,743 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 1,364 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 1,281 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิถาค จำกัด 1,179 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด 1,106 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 1,034 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 1,004 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด    976 ล้านบาท

 4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 58,931 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 44,478 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 38,163 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 29,192 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 24,955 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 21,256 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 19,629 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 18,280 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 17,663 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด 17,135 ล้านบาท

 5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 21,256 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 16,547 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 16,020 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 15,676 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 15,153 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 15,005 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 14,180 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 14,008 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธฺ์ จำกัด 13,178 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 12,883 ล้านบาท

 6. ปริมาณธุรกิจ (รับเงินฝาก + ให้เงินกู้)   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 67,369 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 32,890 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 32,024 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 31,410 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 31,185 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 25,664 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 25,507 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 24,911 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 22,095 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 19,510 ล้านบาท

 7. รับเงินฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 22,912 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 16,372 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 14,787 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยจำกัด 11,428 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 11,179 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 10,964 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานฯการไฟฟ้านครหลวง จำกัด 10,055 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด   8,807 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   7,590 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   7,264 ล้านบาท

 8. ให้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 61,866 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 21,462 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 19,874 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที  จำกัด 18,242 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 16,398 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 15,038 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 14,699 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 14,558 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 14,505 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 13,308 ล้านบาท

 9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 50,167 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 49,330 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 35,969 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 35,547 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 28,198 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 27,552 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 27,531 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 27,527 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 27,385 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 26,859 คน

 

What data does the tracking snippet c