10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2564

ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2564   
graph2021
      เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2564 เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดย รวบรวมข้อมูล ณ วันปิดบัญชีของแต่ละสหกรณ์ จากแหล่งข้อมูลหลัก คือ รายงานกิจการประจำปีและรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของแต่ละสหกรณ์(ซึ่งสหกรณ์ต้องเปิดเผยตามกฎกระทรวง ข้อ 15 และข้อ 21) โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณีในแต่ละปี
ข้อสังเกต ในรอบปี 2564 ทั้งปีมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมาก ทำให้ผลประกอบการทางการเงินของแต่ละสหกรณ์ลดลงเป็นส่วนใหญ่
 
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2564
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(แหล่งข้อมูล - รายงานกิจการประจำปี/รายการย่อทรัพย์สินและหนี้สิน/รายงานสารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ข่าวสหกรณ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ สำรวจถึงวันที่ 28/04/2565  และปรับแก้ไขล่าสุดวีนที่ 23 พ.ค. 2565)
 
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,031 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,457 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,422 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 1,381 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด  1,304 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,248 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,126 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,113 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 1,005 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด    971 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำไรสุทธิ 2,029 ล้านบาทณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,457 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,126 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,113 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 1,005 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด   886 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด   885  ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด   841 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด   815 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด   804 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด   786 ล้านบาท
 
3. ทุนเรือนหุ้น
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 53,391 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 23,038 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 22,247 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 21,483 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 18,295 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 15,897 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 14,276 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 14,009 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์  กทม. จำกัด 13,182 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 12,995 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนเรือนหุ้น 31,136 ล้านบาทณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 138,941 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 78,609 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 57,664 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 45,044 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 41,937 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 41,533 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 41,484 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 37,624 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 34,889 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 34,654 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนดำเนินการ 141,218 ล้านบาทณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 37,624 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 32,978 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 30,466 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 30,363 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 26,119 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 25,893 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 25,623 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 24,537 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีธรรมราช จำกัด 24,155 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 23,294 ล้านบาท
 
6. ปริมาณธุรกิจ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) = เงินรับฝาก+ลูกหนี้เงินกู้
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 99,296 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 61,120 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 54,261 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 50,236 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 45,102 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 44,757 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 41,772 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 38,100 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 36,555 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 36,078 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีปริมาณธุรกิจ 167,919 ล้านบาทณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
7. เงินรับฝาก
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 83,007 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 49,392 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 31,380 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 27,543 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 22,184 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 20,857 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  19,533 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 17,363 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด 14,542 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 14,279 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมี เงินรับฝาก 95,821 ล้านบาทณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
8. ลูกหนี้เงินกู้ (เงินให้กู้ยืม)
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 36,898 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 36,678 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 29,826 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 29,564 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 25,704 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 25,569 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 25,027 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 24,585 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 23,642 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 23,323 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีลูกหนี้เงินกู้ 72,098 ล้านบาทณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
 
9. จำนวนสมาชิก
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 47,248 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 46,619 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 44,774 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 43,325 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 35,514 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 35262 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 32,716 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด(ปี 63) 31,166 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 28,603 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด 27,060 คน
 
What data does the tracking snippet c