เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังรายนามต่อไปนี้
 
เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา ได้แก่ นางรจนา สีวันทา จ.สุรินทร์
2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จ.ลำพูน
3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายไชยสรรค์ อภัยนอก จ.นครราชสีมา
4)อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายบุญล้วน โพนสงคราม จ.หนองคาย
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางสงวน ทิทย์ลม จ.นครราชสีมา
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายศักรินทร์ สมัยสง จ.นครศรีธรรมราช
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว จ.เชียงราย
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายสุรกิจ ละเอียดดี  จ.สมุทรปราการ
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายพิบูลย์ชัย ชวนชื่น จ.สมุทรสาคร
10) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายศิริวัฒน์ ศรีสระคู จ.ร้อยเอ็ด
11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายยงยุทธ ประวัง จ.เลย
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นางชลาลัย ทับสิงห์ จ.นครสวรรค์
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นางสมชาย เจริญสุข จ.ราชบุรี
14) ที่ปรึกษายุวชนเกษตรกร ได้แก่ นายจิตตรง ธนันชัย จ.ภูเก็ต
15) สมาชิกกลุ่มยุวชนเกษตรกร ได้แก่ นางสาวจรรยา สิงหิ์โคตร จ.ชัยภูมิ
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายเมธี บุญรักษ์ จ.นราธิวาส
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง จ.อุตรดิตถ์
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน
3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรปลูกสับปะรดทางเกวียน จ.ระยอง
4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านคำแม่นาง-สามแยก จ.นครพนม
5) กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ชมรมตำบลปะนาเระ จ. ปัตตานี
6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลาร้าบองท่าตูม จ.อุดรธานี
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง จ.สตูล
8) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต
9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม จ.กําแพงเพชร
10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายป่งนก จ.เชียงราย
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง จ.นครราชสีมา
12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตําบลท่าเยี่ยม จ.นครราชสีมา
13) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
1) สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จํากัด จ.นครราชสีมา
2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมสีคิ้ว จํากัด จ.นครราชสีมา
3) สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จํากัด จ.อุตรดิตถ์
4) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จํากัด จ.ภูเก็ต
5) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จํากัด จ.เชียงใหม่
6) สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา
7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านช่อง จํากัด จ.เพชรบุรี
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 3 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสุทัศน์ รอดคลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
2) สาข่ปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายปรีชา ศิริ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 
 สามารถคลิกดูเอกสารรายละเอียดประวัติและผลงานได้ที่  ... https://www.cpd.go.th/cpdth2560/information-cpd/person-coop
 
 
 
 
What data does the tracking snippet c