10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2562

ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2562
สอ.กฟผ. มีกำไรสุทธิ 4,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบพันล้าน
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล รองแชมป์ และสอ.กฟภ. อันดับ 3

egat2562 4เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2562 โดย รวบรวมข้อมูล ณ วันปิดบัญชีของแต่ละสหกรณ์ จากแหล่งข้อมูลหลัก คือ รายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
 10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2562
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(แหล่งข้อมูล - รายงานกิจการประจำปี/รายการย่อทรัพย์สินและหนี้สิน/ข่าวสหกรณ์ และสือออนไลน์ต่างๆ สำรวจถึงวันที่ 20/02/2563)
 
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 4,879 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,532 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,489 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,394 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,286 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,265 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,225 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,204 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 1,171 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด * 1,034 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กำไรสุทธิ 1,713 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
 
2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,265 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,225 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,204 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 940 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 870 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 853 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 836 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 776 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 721 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 667 ล้านบาท
 
3. ทุนเรือนหุ้น
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 48,559 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 19,799 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 19,504 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 19,291 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 17,835 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 16,672 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด* 14,026 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด* 13,885 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 11,913 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 11,814 ล้านบาท
 
4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 129,134 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 73,974 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 61,014 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 49,731 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 40,694 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 37,011 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 36,904 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 36,273 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด * 34,931 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 34,357 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุนดำเนินการ 133,289 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
 
5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 36,904 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 31,067 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 30,266 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 26,829 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 26,019 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 23,300 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 22,811 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 22,549 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 22,372 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 21,591 ล้านบาท
 
6. ปริมาณธุรกิจ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) = เงินรับฝาก+ลูกหนี้เงินกู้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 85,667 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 76,923 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 76,901 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 48,056 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 45,875 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 44,043 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 41,866 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 39,160 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 35,973 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 35,741 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ปริมาณธุรกิจ 174,834 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
 
7. เงินรับฝาก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 67,032 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 48,020 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 37,690 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 28,035 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 22,551 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 20,387 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด 17,031 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกรมตำรวจ จำกัด 15,095 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 14,188 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 14,120 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินรับฝาก 79,240 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
 
8. ลูกหนี้เงินกู้ (เงินให้กู้ยืม)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 39,211 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 35,817 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 33,936 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 30,178 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 28,903 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 25,745 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 25,540 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 25,372 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ 25,092 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด* 24,853 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ลูกหนี้เงินกู้ 95,834 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
 
9. จำนวนสมาชิก
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,729 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด*(2561) 46,277 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 45,102 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 41,014 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 34,374 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 33,671 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 32,742 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด * 30,346 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 28,331 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 27,672 คน

 

 

 

What data does the tracking snippet c