เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้พิจารณาคัดเลือก เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น จำแนกตามสาขาอาชีพ/ประเภท เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดังกล่าว ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต
ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังรายนามต่อไปนี้
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา - นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ จ.อุดรธานี
2) อาชีพทำสวน - นายธีรภัทร อุ่นใจ จ.จันทบุรี
3) อาชีพทำไร่ - นางทองแดง แดนดี จ.บุรีรัมย์
4) อาชีพไร่นาสวนผสม - นายใจ สุวรรณกิจ จ.พัทลุง
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - นางกุลกนก เพชรเลิศ จ.บุรีรัมย์
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ - นายมูฮำมัดกาแมล เจะมะ จ.นราธิวาส
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - นายอดิศัย ว่องไวไพโรจน์ จ.กาญจนบุรี
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย - นายวศิน ธนภิรมณ์ จ.ปัตตานี
9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ - นายสิทธิธรรม เรืองจรุงพงศ์ จ.ปราจีนบุรี
10) อาชีพปลูกสวนป่า - นางธวัลรัตน์ คำกลาง จ.นครราชสีมา
11) สาขาบัญชีฟาร์ม - พันจ่าโทเฉลียว น้อยแสง จ.ชัยนาท
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - นายสัญญา หิรัญวดี จ.ภูเก็ต
13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช - นายบุญมี นามวงศ์ จ.ชัยภูมิ
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร – นายศรีราขา บัวเบา จ.ราชบุรี
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร - นายศุภวิชญ์ บำรุงรัตน์ จ.จันทบุรี
16) สาขาเกษตรอินทรีย์ - นายสฤษดิ์ โชติช่วง จ.สุราษฎร์ธานี
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 11 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำสวน - กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านควนสามโพธิ์ จ.พัทลุง
2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง จ.น่าน
3) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลหาดเล็ก จ.ตราด
4) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร ตำบลป่าสัก จ.แพร่
5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง จ.พัทลุง
6) กลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพียงหลวง 12 จ.อุบลราชธานี
7) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว - กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ จ.นครสวรรค์
8) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน –กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่ายางบ้านลาดพัฒนา จ.จังหวัดเพชรบุรี
9) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ - ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
10) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ - ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพัฒนาบ้านบึงประดู่ จ.พิจิตร
11) วิสาหกิจชุมชน - วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
1) สหกรณ์การเกษตร - สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด จ.นครราชสีมา
2) สหกรณ์โคนม - สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด จ.สระบุรี
3) สหกรณ์นิคม - สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด จ.กำแพงเพชร
4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา - สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
5) สหกรณ์ออมทรัพย์ - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด จ.กาฬสินธุ์
6) สหกรณ์ร้านค้า - ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี
7) สหกรณ์บริการ - สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด จ.ภูเก็ต
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 จำนวน 3 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง - นายสุธรรม จันทร์อ่อน
2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น - นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง
3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย - นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ