ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์-01

ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ

ที่มา  :  ข่าวการเมือง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:12 น. —มติคณะรัฐมนตรี

------------------------------------------------

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วย

  1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
  2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
  3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
  4. ร่างกฎกระทรวงการดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
  5. ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
  6. ร่างกฎกระทรวงการจัดทำบัญชี การจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชีและ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พ.ศ. ....
  7. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ดูรายละเอียดได้จาก ...

www.fsct.com/fsct_main.php?f1=fsct_new.php&new=1815#sthash.D0gDM9Wg.hUuXo1sW.dpbs