เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคมนี้ ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยแบ่งเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 15 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขาดังต่อไปนี้
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 15 สาขาอาชีพ คือ

1. อาชีพทำนา นางสาวสดวก จำรัส อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
2. อาชีพทำสวน นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
3. อาชีพทำไร่ นายสนั่น ยิ้มระย้า อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
4. อาชีพไร่นาสวนผสม นางรำพึง อินทร์สำราญ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
5. อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นางรุจาภา เนียนไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
6. อาชีพเลี้ยงสัตว์ นายสุพจน์ สิงห์โตศรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
7. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสำเนา เกาะกาเหนือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
8. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย นายฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9. อาชีพปลูกสวนป่า นายสมศักดิ์ แก้วมณี อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
10. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นางสาวสิรินุช ฉิมพลี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
11. สาขาบัญชีฟาร์ม นายสุรชัย แซ่จิว อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
12. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมโภช ปานถม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
13. สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายปลื้ม จันทุง ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
14. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร นายพนม จันทร์ดิษฐ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
15. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เด็กชายพีรพงษ์ หลงศิริ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา


สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านคลองกล้วยเหนือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
2. กลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือสวยงามบ้านดอนสมอ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
5. กลุ่มเกษตรกรทำประมง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
6. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำปลาส้มบ้านตะคุ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
8. กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
9. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
10. สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
11. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
12. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังเย็น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
13. วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
1. สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
2. สหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
3. สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
4. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านโคกม่วง จำกัด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
6. สหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558 จำนวน 3 สาขา คือ
1. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสมศักดิ์ เครือวัลย์
2. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายชัยพร พรหมพันธุ์
3. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายสืบศักดิ์ จินดาพล

 

What data does the tracking snippet c