เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2556 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 15 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 2 สาขา ดังต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 15 สาขาอาชีพ คือ
1) อาชีพทำนา ได้แก่ นายช่วย สาสุข จ.ร้อยเอ็ด
2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายบำรุง หนูด้วง จ.สุราษฎร์ธานี
3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร จ.นครราชสีมา
4) อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายการุณ ศุขะพันธ์ จ.ลพบุรี
5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางกองงัน จำนงบุญ จ.ชัยภูมิ
6) อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายอาหะมะ อาลีมาส๊ะ จ.ยะลา
7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ ร้อยเอกนายแพทย์ปัญญา ยังประภากร จ.นครปฐม
8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายธนภณ แสงสุบิน จ.ฉะเชิงเทรา
9) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายบัวพันธ์ บุญอาจ จ.หนองบัวลำภู
10) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายสมชาย ต้นหิรัญมาศ จ.อ่างทอง
11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายมาโนช โพธิ์เมือง จ.มุกดาหาร
12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายนิมิต ทักโลวา จ.อุดรธานี
13) สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายอาทิตย์ มติธรรม จ.สุราษฎร์ธานี
14) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นางนงนุช ยังปากน้ำ จ.สตูล และ
15) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายวาทิน คันธี จ.อุดรธานี
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 จำนวน 13 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาวังแดง จ.อุตรดิตถ์
2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ เกษตรกรทำสวนไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช
3) กลุ่มเกษตรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าสายลวด จ.ตาก
4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะบ้านห้วยหอม จ.แม่ฮ่องสอน
5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง ได้แก่ กลุ่มพัฒนาผู้เลี้ยงกุ้งเกษตรกรพอเพียง 49 จ.สมุทรสาคร
6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มแปรรูปปลาห้วยบงตรา 1 เดียว จ.หนองบัวลำภู
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันบัวบก จ.พะเยา
8) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่
9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านห้วยโรง จ.นครสวรรค์
10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC 1 จ.เชียงราย
11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุ จ.ลพบุรี
12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จ.เพชรบุรี และ
13) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย จ.อำนาจเจริญ
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ
1) สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จ.สุพรรณบุรี
2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย – เดกมาร์ก (มิตรภาพ) จำกัด จ.สระบุรี
3) สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จำกัด จ.กำแพงเพชร
4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางไสกรูดการเกษตร จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
5) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จ.สุรินทร์
6) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด จ.นครปฐมและ
7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด จ.สมุทรปราการ
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2556 จำนวน 2 สาขา คือ
1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายโชคดี ปรโลกานนท์ จ.นครราชสีมา
2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายสุวิทย์ ไตรโชค จ.พระนครศรีอยุธยา
What data does the tracking snippet c