10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2561

top10 saving 2561

ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2561

สอ.กฟผ. มีกำไรสุทธิ 3,891 ล้านบาท แชมป์นำโด่ง

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล ขยับขึ้นเป็นรองแชมป์

---------------------------------------------------------------------

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2561 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2561

หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

(ข้อมูลสำรวจและตรวจสอบจาก - รายงานกิจการประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำรวจถึงวันที่ 12/02/2562)

 

1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,891 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,447 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,436 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,226 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,179 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,162 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 1,101 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,069 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,013 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 950 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กำไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,162 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,069 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,013 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 919 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 839 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 815 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 808 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 760 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 743 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 692 ล้านบาท

 

3. ทุนเรือนหุ้น

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 45,439 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 18,281 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 18,130 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 17,685 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 15,977 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 15,441 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 13,977 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 13,367 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 11,099 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 11,077 ล้านบาท

 

4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 118,547 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 67,996 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 62,317 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 45,141 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 41,139 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 40,031 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 36,392 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 34,164 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอทีจำกัด 33,499 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 31,339 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุนดำเนินการ 122,031 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

 

5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 36,392 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 30,290 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 28,953 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 25,999 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 25,676 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 22,948 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 22,933 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 21,629 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 21,627 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 21,319 ล้านบาท

 

6. ปริมาณธุรกิจ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) = เงินรับฝาก+ลูกหนี้เงินกู้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 77,985 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 75,651 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 52,670 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 43,408 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 42,802 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 41,418 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 38,101 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 38,077 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 36,068 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 35,152 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ปริมาณธุรกิจ 151,579 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

7. เงินรับฝาก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 58,060 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 44,504 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 26,859 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 26,693 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 19,014 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักธนาคารออมสิน จำกัด 15,902 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำกัด 14,935 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกรมตำรวจ จำกัด 14,621 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 13,055 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 12,114 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินรับฝาก 73,250 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

8. ลูกหนี้เงินกู้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 41,208 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 35,111 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 31,273 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 31,147 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 29,627 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 28,713 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 25,416 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 24,812 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 24,734 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค จำกัด 22,404 ล้านบาท

หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ลูกหนี้เงินกู้ 78,329 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

9. จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,692 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด*(2560) 47,286 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 44,335 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 39,589 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 33,621 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 32,682 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 32,328 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด *(2560) 30,560 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 29,771 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 28,731 คน

 

 

10 อันดับสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2561

top10 saving 2561ผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2561

สอ.กฟผ. มีกำไรสุทธิ 3,891 ล้านบาท แชมป์นำโด่ง
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล ขยับขึ้นเป็นรองแชมป์
---------------------------------------------------------------------
เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2561 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนวหน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี
10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2561
หมายเหตุ ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป
(ข้อมูลสำรวจและตรวจสอบจาก - รายงานกิจการประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สำรวจถึงวันที่ 12/02/2562)
 
1. กำไรสุทธิ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 3,891 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,447 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 1,436 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 1,226 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 1,179 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,162 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 1,101 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 1,069 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 1,013 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 950 ล้านบาท
หมายเหตุ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กำไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
What data does the tracking snippet c