icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

10 อันดับสหกรณ์แห่งปี 2559

เป็นการจัดอันดับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญขี 2559 โดย รวบรวมข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ ที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์  แยกเป็นกรณีต่าง ๆที่เห็นว่าน่าสนใจ และนำเสนอเฉพาะ 10 ลำดับแรกของแต่ละกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้


หมายเหตุ การจัดอันดับนี้มิใช่การจัดอันดับที่เป็นทางการ ผู้จัดมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอเป็นข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานในระดับแนว หน้าของแต่ละกรณ๊ในแต่ละปี

10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2559

หมายเหตุ  ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วไป

(ข้อมูลจาก - รายงานกิจการประจำปีของแต่ละสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำรวจถึงวันที่ 24/08/2559)

1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด   3,051 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด   1,384 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด   1,207 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด   1,146 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  จำกัด   1,029 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด     995 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด     959 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด     942 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด     915 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ  จำกัด     842 ล้านบาท

 

 2. กำไรสุทธิ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 1,029 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 959 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 942 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 811 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 756 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 751 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช  จำกัด 706 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 665 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 611 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 586 ล้านบาท

 

3. ทุนเรือนหุ้น

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 40,167 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 16,160 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 15,335 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 14,394 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 13,286 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จำกัด 13,080 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 12,878 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 12,575 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด   9,688 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด   8,979 ล้านบาท

 

4. ทุนดำเนินการ (ทั่วประเทศ แต่ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 97,225 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 61,512 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 55,166 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 40,083 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำกัด 36,121 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 34,085 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 33,380 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 28,143 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 27,956 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพฯการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด 27,825 ล้านบาท

 

5. ทุนดำเนินการ (เฉพาะกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของแต่ละจังหวัด)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 33,380 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จำกัด 28,143 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 24,699 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 23,377 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 23,211 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 21,668 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 21,603 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 19,262 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 19,161 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 18,703 ล้านบาท

 

 6. ปริมาณธุรกิจ  (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 69,128 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 68,171 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 63,835 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำกัด 39,268 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 38,030 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 36,698 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค  จำกัด 36,254 ล้านบาท
8. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 32,573 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย  จำกัด 30,662 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 28,022 ล้านบาท

 

7. เงินรับฝาก  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 47,142 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 41,333 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 34,480 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 31,540 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 24,232 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกรมตำรวจ จำกัด 15,555 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 15,436 ล้านบาท
8.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค  จำกัด 14,490 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 13,879 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 12,596 ล้านบาท

 

8. ลูกหนี้เงินกู้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 36,631 ล้านบาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 31,994 ล้านบาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ จำกัด 24,540 ล้านบาท
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 24,293 ล้านบาท
5. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 23,865 ล้านบาท
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 22,532 ล้านบาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 22,502 ล้านบาท
8.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 22,155 ล้านบาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 21,986 ล้านบาท
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส้วนภูมิภาค  จำกัด 21,764 ล้านบาท

 

9. จำนวนสมาชิก 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด 48,866 คน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 48,762 คน
3.สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 41,901 คน
4. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 36,722 คน
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด 34,024 คน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 31,559 คน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 31,167 คน
8. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 30,707 คน
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด 28,421 คน
10. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 26,802 คน

 

 10 อันดับแรกของผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรทั่วไปปี 2559 

 หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ปกติก็คือสหกรณ์การเกษตรของอำเภอ

 (ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 

 1. กำไรสุทธิ

1. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   93.12
ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง 
   76.11
ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
   73.55
ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
   65.94
ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี 
   63.49
ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
   61.54
ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
   61.36
ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จ.สุพรรณบุรี
   52.94
ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์
   52.79
ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
   45.90
ล้านบาท

 

2. ทุนดำเนินการ

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด
2,258
 ล้านบาท
2. สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท
2,148
 ล้านบาท
3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
2,037
 ล้านบาท
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง
2,014
 ล้านบาท
5. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
1,999
 ล้านบาท
6. สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด จ.ศรีสะเกษ
1,887
 ล้านบาท
7. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ
1,753
 ล้านบาท
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
1,705
 ล้านบาท
9. สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จำกัด จ.อุบลราชธานี
1,650
 ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์
1,637
 ล้านบาท

 

3. ปริมาณธุรกิจ   

 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จ.อุตรดิตถ์  2,687  ล้านบาท
 2. สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง 
 2,315  ล้านบาท
 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย  2,220  ล้านบาท
 4. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา  1,858  ล้านบาท
 5. สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จ.อุตรดิตถ์   1,829  ล้านบาท
 6. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จ.จันทบุรี  1,557  ล้านบาท
 7. สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด จ.ระยอง  1,528   ล้านบาท
 8. สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด จ.ศรีสะเกษ  1,411  ล้านบาท
 9. สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด จ.เพชรบุรี  1,382  ล้านบาท
10. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา  1,355  ล้านบาท

 

4.จำนวนสมาชิก

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด จ.เชียงราย
16,810
คน
2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด จ.เพชรบุรี
13,936
คน
3. สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา
12,313
คน
4. สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จ.มหาสารคาม
12,261
คน
5. สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จำกัด จ.อุบลราชธานี
11,877
คน
6. สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด จ.นครราชสีมา
10,818
คน
7. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด จ.นครราชสีมา
10,746
คน
8. สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน  จำกัด จ.อุตรดิตถ์
10,582
คน
9. สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ.อุตรดิตถ์
10,350
คน
10. สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด จ.อุบลราชธานี
10,229
คน

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์