icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

icoopthai

       iCoopThai  ดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ คือการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท คือ ชุดซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์  ซึ่งได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จวบจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานทางด้านสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาตั้งแต่ version ที่เป็น DOS Application, Version ที่เป็น Window Application  จนกระทั่งเป็น Web Application ในปัจจุบัน

        ซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์ของ iCoopThai ได้พัฒนาให้มีคุณค่าสูง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างได้อย่างครบวงจร หรือทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และสามารถเชื่อมโยงกับธนาคารโดยให้บริการเบิกเงินผ่านตู้ ATM มีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิก เช่นระบบ Counter Service ระบบตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ เป็นต้น มีระบบที่สนับงานระดับควมคุม และงานระดับบริหาร ปัจจุบันได้ติดตั้งชุดซอฟต์แวร์ให้กับสหกรณ์รวมทั้งสิ้นกว่า 100 สหกรณ์ มีทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และสหกรณ์ร้านค้า

        เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ iCoopThai บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประกอบการ ทั้งด้านการบริการลูกค้า เสถียรภาพทางการเงิน กระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า มีสถานะที่มั่นคงและอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงได้พิจารณากำหนด ยุทธศาสตร์ของธุรกิจ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป สาระสำคัญยุทธศาสตร์ของธุรกิจ มีดังนี้

 • ร่วมมือกับทุกภาคส่วนของกระบวนการสหกรณ์ เพื่อให้องค์รวมของสหกรณ์มืเสถียรภาพมั่นคงและก้าวหน้า โดยเน้นบทบาทในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อความเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์สหกรณ์ ต้องสร้างบุคลากรให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงกว่าผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน
 • สร้างระบบการจัดการความรู้ (Knowlage Management : KM) จากพื้นฐานที่มีความรอบรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ด้านระบบงานของสหกรณ์มายาวนาน เพื่อการสืบทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับการสรรสร้างความรู้ใหม่ที่ทันสมัยและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดของเทคโนโลยี
 • มีสำนักงานสาขาอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้า มีการบริการแก่ลูกค้าตลอดทุกวันไม่มีวันหยุด และให้ความสำคัญในการเร่งรัด ติดตามงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
 • มีเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ทั้งที่เป็นบริษัทคู่ค้า และบริษัทพันธมิตรทางการค้า สามารถนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้เสร็จสรรพทุกด้าน
 • ชุดซอฟต์แวร์ระบบงานสหกรณ์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ลูกค้าสามารถใช้กับส่วนงานต่างๆของสหกรณ์ได้อย่างครบวงจร หรือเลือกใช้งานได้ตามสถานะและความต้องการ มีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการปฏิบัติ (Business Process)
 • ให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของลูกค้า
 • มีการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ผ่านระบบ Google Application) ในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานในบริษัทและการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งจะมีการบันทึกรายการที่มีการติดต่อสื่อสารไว้ด้วย เพื่อเก็บหลักฐานและใช้สืบค้นในภายหลังได้
 • มีระบบการควบคุมการใช้งาน ระบบการรักษาความปลอดภัย และระบบการสำรองข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
 • ให้บริการการบำรุงรักษาระบบที่เน้นการป้องกันการเกิดปัญหา (Primitive Maintenance) เป็นสำคัญ
 • มีการใช้ระบบการแก้ปัญหาจากระยะไกล (Remote Problem Solving) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและบริการได้จากทุกที่และรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วน รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งของบริษัทและของลูกค้า
 • มีเสถียรภาพและสภาพคล่องทางการเงิน

 

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์