icoopthai.com

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ครบวงจร ติดต่อ โทร : 081-355-2557

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

กรม ส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือก "สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาคัดเลือกจากสหกรณ์แต่ละประเภทที่ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาคไว้แล้ว สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 7 สหกรณ์ จาก 7 ประเภท จะได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 นี้ 

    สำหรับรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 แต่ละประเภทสหกรณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 สหกรณ์ออมทรัพย์

       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

สหกรณ์การเกษตร

     สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด จ. ตาก

สหกรณ์บริการ

     สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จ.นครปฐม

สหกรณ์นิคม

     สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด จ.พิษณุโลก

สหกรณ์ร้านค้า

     ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ.ตราด

สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา

     สหกรณ์กองทุนสวนยางโสตประชา จำกัด จ.นครศรีธรรมราช

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     สหกรณ์เครดิตยูเนียนหมอสมวังแควัง จำกัด ลำปาง

 

ระบบงานสหกรณ์

Responsive Web Design

 

Responsive Web Design 

เว็บไซต์ www.icoopthai.com นี้ ได้ออกแบบโดยใช้เทคนิคแบบ Responsive ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ตามชนิดของอุปกรณ์ (เช่น PC,Notebook,Tablet,Mobile) และขนาดของจอภาพ

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

รอบรู้เกี่ยวกับสหกรณ์